• Deleted user

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Nicola! If a user is shown as "deleted", this means that they have deleted their profile and left the community. Regards, Daniel

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác