• Removing your profile

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Sam! Just go to "My Account" on the top of the page and you will get to an option to remove your profile. Regards, Dan

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác