• change of email

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Catherine,

    it's currently not possible to change your email through your user interface, but we will build an option to do so. If you urgently want to change your mail, please send me a personal message with your new mail and we will change it in the backend.

    Regards,
    Daniel

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác