• Foto upload

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    It looks like there was a problem on the foto upload with Internet Explorer which should now be fixed. If anybody still has a problem with their picture upload, please let us know.

    Regards, Dan

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác