• Reporting abuse

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Frank, you can post this directly in the respective forum. In addition, we have a "Report abuse" link on each forum post which you can use to notify our moderators about unacceptable posts.

    Regards,

    Dan

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác