• Delete profile

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Just go to "My account" (Top right) and there you'll find an option to delete your profile.

    Regards,

    Dan

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác