• additional pictures

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Thanks for your feedback! We're already planning to allow users to add additional pictures. The question is whether people would prefer to upload additional pictures in their profile or on a public "photo wall" or something similar (or maybe both)?

    Regards,
    Daniel

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác