• Esperanto

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Wow! I'm really happy that you know what is Esperanto and that you've tried to learn :).

    But the clue of my suggestion is to add Esperanto to list of spoken languages to chose from for member of our JL community.

    :-)

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác