• Hi Tobiasz

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi, Yes, have to meny people speaks Esperanto in Brasil, I tryed but do not continue and I don't speaks nothing about. I speak a good Italian, a litle Spanish and no bad English.
    Seaching on Yahoo.com.br or google for Esperantistas no brasil, sure you will see a lot people.
    Thanks
    Alice

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác