• Deleting profile

  đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

  Hello Dugar
  Follow these steps to delete your profile
  - login and go to my account on the top right corner of the screen
  - Once in your account you can find a remove profile button under community

  I hope this helps.

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác