• Cape Verde expat community

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Justin! Thanks for the suggestion, we have added Cape Verde and this should go live on our next system update. Hope you then invite some friends to get the Cape Verde expat community going :)

    Regards,

    Dan

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác