• Chuyển tới hồ sơ của Nagappan Palaniappan

    Hi Bryony Ashcroft,

    đăng bởi  Nagappan Palaniappan trong  Thế giới diễn đàn 

    After I logged in, I see "Edit my profile" under my name, when i click "Edit my profile", Its showing my profile details right side with 3 tab pane, 1. About me 2. Personal & 3, Professional, But i don't see the option to upload a photo any where there, Please advice!

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác