• Adverts

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Gary,

    as you might have noticed our classifieds are free - so we reserve the right to place advertising on our own site. If you don't like the adverts on them you can simply delete your ads.

    Regards,

    Dan

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác