• Thank you

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi everyone,

    Thanks for your ideas and opinions, you're being very helpful.
    We'll give a thought to everything and hopefully we'll solve the problems.

    Regards

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác