• Sent messages

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Dorota, you have a very good point there. We will put this into our development track. The problem is that we need to decide what to show when you send a message to multiple recipients.

    Cheers,
    Daniel

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác