• Sending messages

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi everybody! We have fixed some problems with the message sending and friend invitations, so this should be working now. If you still have problems, please let us know which browser (including version) you are using.

    Regards,

    Dan

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác