• no ads

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    No ads on the side would be nice. Like Facebook, in the beginning they didn't have ads.

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác