• Relationship status

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Aysun, do you mean the relationship status in your profile (i.e. where you manage your profile)? That's strange, because I do see it in English.

    The Antalya expats site is very nice - congratulations!

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác