• friends, dating and business contacts

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Thanks for the feedback Demba. I suppose that by "separating" friends from dating and business contacts you mean that you should be able to categorize these in your friend contacts?

    Regards,
    Daniel

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác