• Closing your account

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Anita! For closing your account, you simply go to "My account" on the top and then to "Delete account" on the left.

    Regards,

    Daniel

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác