• Unregistering

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Rosa,

    To unregister from the site all you have to do is go to 'My Account' (up on the right of your screen) and click on 'Delete account' (it'll be on the left bar, under 'Personal Account'.

    Regards,
    Jessica

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác