• Chuyển tới hồ sơ của Mirko Salvioni

    Suggestion

    đăng bởi  Mirko Salvioni trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi,

    I think you should add the discussion date before entering the discussion, some topics are old and to check the date you had to enter, check the date and exit, and make it with each one.

    Very good job! keep on work in it

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác