• names of nationality or country

    đăng bởi Người dùng đã bị xoá trong  Thế giới diễn đàn 

    Hi Dan
    thanks and congrats for the good job,its helpfull to us and i wonder why you dont have palestine as nationality in you nationality list ,its recognised by united nations ,please update your site,
    cheers
    Jamal

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác