• Sepide D

  good job

  đăng bởi  Sepide D trong  Thế giới diễn đàn 

  Hi
  i like justlanded's new look,nice job
  by the way,thanks for adding Farsi,it feels good writing in my own language when i wanna contact other Iranians.
  it's a helpful community,keep up.

Đăng một bài trả lời

Những bài trả lời khác